Брошура

  Брошура

  Бюлетин 2021 - Тираж 1

  Бюлетин 2021 - Тираж 2

  Бюлетин 2022 - Тираж 1

  Бюлетин 2022 - Тираж 2

  Публично обсъждане

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
29 Април 2021


дата на откриване:  29.04.2021 г.
дата на приключване: 14.05.2021 г.

ОТНОСНО: Възможност за допълнително финансиране и разпределяне на финансов ресурс чрез промяна в Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ МИГ „Минерални бани - Черноочене“ и одобрение на исканата промяна от местната общност

СНЦ МИГ „Минерални бани - Черноочене“ приканва представителите на заинтересованите страни – публичен сектор, стопански сектор, нестопански сектор и гражданите от територията на общините Минерални бани и Черноочене да участват в Обществено обсъждане за промяна на Стратегията за Водено от общностите местно развитие /СВОМР/ на сдружението. 

Общественото обсъждане се инициира във връзка с одобрена промяна на ПРСР 2014-2020 г. за предоставяне на допълнителен финансов ресурс в размер на до 799 000 лв. за финансиране на проекти към стратегията (подмярка 19.2) и до 114 000 лв. за дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегии за ВОМР“.

Тези средства се предоставят във връзка с изпълнение на Регламент (ЕС) 2020/2220 на Европейския парламент и на Съвета от 23 декември 2020 година за определяне на някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през 2021 г. и 2022 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) № 1307/2013 по отношение на ресурсите и на прилагането през 2021 г. и 2022 г. и Регламент (ЕС) № 1308/2013 по отношение на ресурсите и разпределението на това подпомагане за 2021 г. и 2022 г.

За целта е необходимо да бъде направена промяна на Стратегията, след провеждане на обществено обсъждане и Решение на Общото събрание на МИГ, касаещи разпределението на средствата по подмерки и свързаните с това промени.

Във връзка с това, Управителният съвет на МИГ, предлага да бъде използвана тази възможност и със свои решения № 3 и № 4 по Протокол № 63 от 21.04.2021 г. обявява обществено обсъждане за разпределение на средствата към приложимите подмерки от Стратегията за ВОМР на СНЦ МИГ „Минерални бани - Черноочене“ и одобрение на исканата промяна от местната общност.

Промяната е допустима на основание чл. 18 от Споразумение РД 50-188/29.11.2016 г. за изпълнение на стратегия за ВОМР, сключено  с Управляващия орган на ПРСР 2014 - 2020г. и Управляващия орган на ОПИК 2014-2020 г.

Предложеният допълнителен финансов ресурс за подмярка 19.2 да бъде насочен към подмерки, към които е установен реален интерес и възможност за изпълнение.

С оглед на гореизложеното, очакваме Вашите мнения, предложения, коментари и писма за намерение в срок до 14.05.2021 г. на електронна поща: mig_min.bani@abv.bg, по пощата или в офиса на сдружението на адрес: с. Минерални бани, бул. „Васил Левски“ № 3.

Предложенията трябва да подкрепят целите и приоритетите на досегашната стратегия на МИГ и да допринасят за нейното изпълнение.

Постъпилите предложения ще се предоставят на Общото събрание на сдружението за окончателно вземане на решение.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Предложение на Управителния съвет на СНЦ МИГ „Минерални бани – Черноочене“, взето с решение № 3 по Протокол № 63 от проведено заседание на 21.04.2021 г.

 

Уважаеми гости, от тук можете да ни изпратите Вашите предложенията и коментари.
 

 Вашето име*:

 Е-мейл адрес*:

 Тема:


 Вашето съобщение*:

* Полетата със звездичка са задължителни!  


 

  Зелен калкулатор

  Полезни връзки
www.eufunds.bg
ec.europa.eu
www.evropa.bg
www.naas.government.bg
www.mrrb.government.bg
prsr.government.bg
www.nsm.bg
www.dfz.bg
www.agriacad.bg
www.mzh.government.bg
enrd.ec.europa.eu
azpb.org

  Филм

  Проект

  Бюлетин 2023 - Тираж 1

  Бюлетин 2023 - Тираж 2

Навигация:

Начало
За нас
Стратегия
Документи
Фотогалерия

Контакти:

+359 879 29 89 89

 mig_min.bani@abv.bg

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски" №3

Тази електронна страница е създадена и поддържана в връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-188 от 29.11.2016г., за изпълнение на Стратегия за "Водено от общностите местно развитие" на МИГ "Минерални бани - Черноочене", подкрепено от ЕЗФРСР чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.
2017 © Местна инициативна група - Минерални бани - Черноочене