Брошура

  Брошура

  Бюлетин 2021 - Тираж 1

  Бюлетин 2021 - Тираж 2

  Бюлетин 2022 - Тираж 1

  Бюлетин 2022 - Тираж 2

  Публично обсъждане

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
22 Юни 2022


дата на откриване:  22.06.2022 г.
дата на приключване: 29.06.2022 г.

ОТНОСНО: Възможност за допълнително финансиране и разпределяне на финансов ресурс чрез промяна в Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ МИГ „Минерални бани - Черноочене“ и одобрение на исканата промяна от местната общност

СНЦ МИГ „Минерални бани - Черноочене“ приканва представителите на заинтересованите страни – публичен сектор, стопански сектор, нестопански сектор и гражданите от територията на общините Минерални бани и Черноочене да участват в Обществено обсъждане за промяна на Стратегията за Водено от общностите местно развитие /СВОМР/ на сдружението. 

Общественото обсъждане се инициира във връзка с необходимостта от прехвърляне на средства между мерки финансирани от ЕЗФРСР от СВОМР на МИГ „Минерални бани – Черноочене“, а именно:

  1. Мярка 4.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ – 97 791,00 лв.
  2. Мярка 4.1 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ – 98 639,13 лв.
  3. Мярка 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“ – 58 675,00 лв.

Основният мотив на искането за прехвърляне на тези средства е слабият интерес от страна на местната общност.

  • По Мярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“, беше обявен прием чрез процедура с № BG06RDNP001-19.326 от 04.03.2021 г. до 08.04.2021 г., в рамките на определения срок нямаше регистрирани проекти в ИСУН, и неусвоени остават 97 791,00 лв.
  • По Мярка 4.2.1 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“, беше обявен прием чрез процедура с № BG06RDNP001-19.326 с няколко крайни срока, като периодът определен за първи прием беше от 27.01.2020 г. до 09.03.2020 г., който поради нерегистрирани проектни предложения беше удължен до 31.05.2020 г. с Решение на Управителния съвет. Вторият определен период за прием беше от 01.07.2020 г. до 30.09.2020 г., който също поради нерегистрирани проектни предложения беше удължен до 30.11.2020 г. с Решение на Управителния съвет.

Приемът приключи с регистрирано едно проектно предложение, като исканата сума на БФП беше 96 943,87 лв., неусвоени остават 98 639,13 лв.

Сключен е административен договор за изпълнение на проекта на 04.11.2021 г.

  • По Мярка 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“, е обявен прием на 01.06.2022 г. и в момента тече прием до 17.00 ч. на 04.07.2022 г., ако в рамките на определения краен срок не бъдат подадени проектни предложения, ще останат неусвоени 58 675,00 лв.

Общата сума на нусвоените средства по тези мерки са в резмер на 255 105,13 лв., съгласно чл. 18, ал. 1, т. 3б от Споразумение № РД 50-188 от 29.11.2016 г., може да се прехвърлят средства в размер до 10 на сто от одобрения от ЕЗФРСР бюджет по подмярка 19.2 – между мерките, финансирани от ЕЗФРСР.

Предложението на УС е, тази сума да се прехвърли към следните мерки от СВОМР на МИГ „Минерални бани – Черноочене“:

  • по мярка 7.2 "Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" – 174 865,85 лв.
  • по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ – 80 240,00 лв.

За целта е необходимо да бъде направена промяна на Стратегията, след провеждане на обществено обсъждане и Решение на Общото събрание на МИГ.

Във връзка с това, Управителният съвет на МИГ със свое решение № 3 по Протокол № 74 от 20.06.2022 г. обявява за обществено обсъждане предложението за промяна в Стратегията за ВОМР на СНЦ МИГ „Минерални бани - Черноочене“ и одобрение на исканата промяна от местната общност.

Промяната е допустима на основание чл. 18, ал. 1, т. 3б от Споразумение № РД 50-188 от 29.11.2016 г. от Споразумение РД 50-188/29.11.2016 г. за изпълнение на стратегия за ВОМР, сключено  с Управляващия орган на ПРСР 2014 - 2020г. и Управляващия орган на ОПИК 2014-2020 г.

С оглед на гореизложеното, очакваме Вашите мнения, предложения, коментари и писма за намерение в срок до 29.06.2022 г. на електронна поща: mig_min.bani@abv.bg, по пощата или в офиса на сдружението на адрес: с. Минерални бани, бул. „Васил Левски“ № 3.

Постъпилите предложения ще се предоставят на Общото събрание на сдружението за окончателно вземане на решение.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Предложение на Управителния съвет на СНЦ МИГ „Минерални бани – Черноочене“, взето с решение № 3 по Протокол № 74 от проведено заседание на 20.06.2022 г.

 

Уважаеми гости, от тук можете да ни изпратите Вашите предложенията и коментари.
 

 Вашето име*:

 Е-мейл адрес*:

 Тема:


 Вашето съобщение*:

* Полетата със звездичка са задължителни!  


 

  Зелен калкулатор

  Полезни връзки
www.eufunds.bg
ec.europa.eu
www.evropa.bg
www.naas.government.bg
www.mrrb.government.bg
prsr.government.bg
www.nsm.bg
www.dfz.bg
www.agriacad.bg
www.mzh.government.bg
enrd.ec.europa.eu
azpb.org

  Филм

  Проект

  Бюлетин 2023 - Тираж 1

  Бюлетин 2023 - Тираж 2

Навигация:

Начало
За нас
Стратегия
Документи
Фотогалерия

Контакти:

+359 879 29 89 89

 mig_min.bani@abv.bg

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски" №3

Тази електронна страница е създадена и поддържана в връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-188 от 29.11.2016г., за изпълнение на Стратегия за "Водено от общностите местно развитие" на МИГ "Минерални бани - Черноочене", подкрепено от ЕЗФРСР чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.
2017 © Местна инициативна група - Минерални бани - Черноочене