Брошура

  Брошура

  Бюлетин 2021 - Тираж 1

  Бюлетин 2021 - Тираж 2

  Бюлетин 2022 - Тираж 1

  Бюлетин 2022 - Тираж 2

  Изследвания и проучвания на територията



Наименование на документ Изтегли/ Виж
1. Добри практики за социални иновации в европейски селски райони с потенциал за прилагане на територията на МИГ „Минерални бани-Черноочене“
2. Оценка на нагласите и мненията на представителите на местната общност, относно работа на МИГ "Минерални бани - Черноочене" по прилагане на Стратегия за ВОМР и управлението на МИГ, както и популяризирането на Стратегията. Изводи и препоръки за подобряване и оптимизация
3. Изследване на капацитета на земеделските производители, развиващи дейност на територията на МИГ "Минерални бани - Черноочене", със създаване на база данни за земеделските стопанства. Проучване на намеренията и потенциала на стопанствата за разнообразяване на дейността им в други стопански сектори. Проблеми и потребности
4. Проучване на нагласите за сдружаване сред земеделските производители с акцент при производителите на зеленчуци и млечно животновъдство на територията на "МИГ Общини Минерални бани и Черноочене" за 2017 г.
5. Доклад възможности и добри практики, свръзани с развитие на алтернативно земеделие на територията на "МИГ Общини Минерални бани и Черноочене" за 2017 г.
6. Анализ на потенциала на територията на МИГ за развитие на туризъм. Възможности за развитие на съвместни туристически продукти в общините Минерални бани и Черноочене за 2018 г.
7. Анализ - развитие на неземеделски икономически дейности на територията на МИГ “Минерални бани – Черноочене”. Възможности, насоки и добри европейски практики за 2019 г.
8. Проучване и анализ на предприемаческите нагласи на младите хора на територията на МИГ “Минерални бани – Черноочене” за 2019 г.
9. Анализ на заинтересованите страни, потребностите и нагласите на територията на Местна инициативна група "Минерални бани - Черноочене" - изготвен по подмярка 19.1, съгласно Договор № РД 50-91 от 24.03.2023 г.
10. Проучване и анализ на социално-икономическото развитие на територията на МИГ "Общини Минерални бани и Черноочене" - изготвено по подмярка 19.1, съгласно Договор № РД 50-91 от 24.03.2023 г.

 

  Зелен калкулатор

  Полезни връзки
www.eufunds.bg
ec.europa.eu
www.evropa.bg
www.naas.government.bg
www.mrrb.government.bg
prsr.government.bg
www.nsm.bg
www.dfz.bg
www.agriacad.bg
www.mzh.government.bg
enrd.ec.europa.eu
azpb.org

  Филм

  Проект

  Бюлетин 2023 - Тираж 1

  Бюлетин 2023 - Тираж 2

Навигация:

Начало
За нас
Стратегия
Документи
Фотогалерия

Контакти:

+359 879 29 89 89

 mig_min.bani@abv.bg

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски" №3

Тази електронна страница е създадена и поддържана в връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-188 от 29.11.2016г., за изпълнение на Стратегия за "Водено от общностите местно развитие" на МИГ "Минерални бани - Черноочене", подкрепено от ЕЗФРСР чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.
2017 © Местна инициативна група - Минерални бани - Черноочене