Брошура

  Брошура

  Дипляна

  Процедури за кандидатстване

ОБЯВА
01 октомври 2018

МИГ "Минерални бани - Черноочене", с подкрепата на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, обявява прием на проектни предложения по мярка ОПИК „Подобряване на производствения капаците в МСП“ от стратегията за ВОМР на МИГ "Минерални бани - Черноочене",  посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ:  BG16RFOP002-2.030 - МИГ "Минерални бани - Черноочене" – „Подобряване на производствения капаците в МСП“:

Обява;
Условия за кандидатстване;
Документи за информация към Условията за кандидатстване;
Документи за попълване към Условията за кандидатстване;
Условия за изпълнение;
Документи към Условията за изпълнение;

Кандидатстването по процедурата се осъществява само по електронен път, чрез Информационната система ИСУН 2020, където също е публикуван пълният пакет Условия за кандидатстване - https://eumis2020.government.bg/.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата 821 448,00 лв.

Процедурата е с два крайни срока за подаване на проектни предложения:
Първи краен срок за представяне на предложенията: 12.11.2018 г., 17:00 ч.
Втори краен срок за представяне на предложенията: 22.04.2019 г., 17:00 ч.

 

  Зелен калкулатор

  Полезни връзки
www.eufunds.bg
ec.europa.eu
www.evropa.bg
www.naas.government.bg
www.mrrb.government.bg
prsr.government.bg
www.nsm.bg
www.dfz.bg
www.agriacad.bg
www.mzh.government.bg
enrd.ec.europa.eu
azpb.org

Навигация:

Начало
За нас
Стратегия
Документи
Фотогалерия

Контакти:

0879 298 990

 mig_min.bani@abv.bg

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски" №3

Тази електронна страница е създадена и поддържана в връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-188 от 29.11.2016г., за изпълнение на Стратегия за "Водено от общностите местно развитие" на МИГ "Минерални бани - Черноочене", подкрепено от ЕЗФРСР чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.
2017 © Местна инициативна група - Минерални бани - Черноочене