Брошура

  Брошура

  Въпроси и отговори свързани с процедурите за кандидатстване

Въпроси за кандидатстване с проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.110 - мярка 4.1 - трети прием
18 ноември 2020

Отговори на постъпили въпроси по процедура за прием на проекти № BG06RDNP001-19.110 - мярка 4.1. "Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства"- трети прием

 

Въпроси за кандидатстване с проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.110 - мярка 4.1
14 февруари 2019

Отговори на постъпили въпроси по процедура за прием на проекти BG06RDNP001-19.110 - МИГ "Минерални бани - Черноочене" мярка 4.1. "Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства"

 

  Зелен калкулатор

  Полезни връзки
www.eufunds.bg
ec.europa.eu
www.evropa.bg
www.naas.government.bg
www.mrrb.government.bg
prsr.government.bg
www.nsm.bg
www.dfz.bg
www.agriacad.bg
www.mzh.government.bg
enrd.ec.europa.eu
azpb.org

Навигация:

Начало
За нас
Стратегия
Документи
Фотогалерия

Контакти:

+359 879 29 89 89

 mig_min.bani@abv.bg

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски" №3

Тази електронна страница е създадена и поддържана в връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-188 от 29.11.2016г., за изпълнение на Стратегия за "Водено от общностите местно развитие" на МИГ "Минерални бани - Черноочене", подкрепено от ЕЗФРСР чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.
2017 © Местна инициативна група - Минерални бани - Черноочене