Брошура

  Брошура

  Бюлетин 2021 - Тираж 1

  Бюлетин 2021 - Тираж 2

  Бюлетин 2022 - Тираж 1

  Бюлетин 2022 - Тираж 2

  Управителен съвет

Членове на управителния съвет, вписани в ТРЮЛНЦ на 10.04.2024 г.

Име, презиме, фамилия Позиция
1. Ферхад Шабанали Ферхад Председател на Управителния съвет
2. Емин Мюмюн Емин Зам.председател
3. Мюмюн Емин Мюмюн Представител на ЕТ „Кирез 78-Мюмюн Мюмюн“ – член на УС
4. Дина Димитрова Николова Представител на Народно читалище „Заря 1957“ – член на УС
5. Даниела Георгиева Бадалова Представител на ЕТ „Дева-Даниела Георгиева“ – член на УС
6. Шакир Мюмюнов Фетов Представител на ЕТ "Емироглу - Шакир Фетов - член на УС
7. Мергюл Реджеб Абдула Представител на НЧ „Дружба 1956“ с Габрово - член на УС

СПИСЪК на членовете на Управителния съвет (КУО) към 31.12.2021 г.

СПИСЪК на членовете на Управителния съвет (КУО) към 31.05.2022 г.

СПИСЪК на членовете на Управителния съвет (КУО) към 30.06.2022 г.

СПИСЪК на членовете на Управителния съвет (КУО) към 31.07.2022 г.

СПИСЪК на членовете на Управителния съвет (КУО) към 31.08.2022 г.

СПИСЪК на членовете на Управителния съвет (КУО) към 30.09.2022 г.

СПИСЪК на членовете на Управителния съвет (КУО) към 31.10.2022 г.

СПИСЪК на членовете на Управителния съвет (КУО) към 30.11.2022 г.

СПИСЪК на членовете на Управителния съвет (КУО) към 31.12.2022 г.

СПИСЪК на членовете на Управителния съвет (КУО) към 31.01.2023 г.

СПИСЪК на членовете на Управителния съвет (КУО) към 30.09.2023 г.

СПИСЪК на членовете на Управителния съвет (КУО) към 30.04.2024 г.

  Зелен калкулатор

  Полезни връзки
www.eufunds.bg
ec.europa.eu
www.evropa.bg
www.naas.government.bg
www.mrrb.government.bg
prsr.government.bg
www.nsm.bg
www.dfz.bg
www.agriacad.bg
www.mzh.government.bg
enrd.ec.europa.eu
azpb.org

  Филм

  Проект

  Бюлетин 2023 - Тираж 1

  Бюлетин 2023 - Тираж 2

Навигация:

Начало
За нас
Стратегия
Документи
Фотогалерия

Контакти:

+359 879 29 89 89

 mig_min.bani@abv.bg

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски" №3

Тази електронна страница е създадена и поддържана в връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-188 от 29.11.2016г., за изпълнение на Стратегия за "Водено от общностите местно развитие" на МИГ "Минерални бани - Черноочене", подкрепено от ЕЗФРСР чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.
2017 © Местна инициативна група - Минерални бани - Черноочене