Брошура

  Брошура

  Общо събрание

Членове на Общото събрание

 1. Народно читалище „Кирил и Методий 1952“ чрез придставителя си Селма Али Тахир
 2. Народно читеалище „Заря-1957“ чрез представителя си Весела Иванова Господинова
 3. Народно читалище „Будилник 1903“ с. Сусам, чрез представителя си Емилия Йорданова Въчева
 4. СНЦ „Сдружение – Център за развитие на община Минерални бани“ представлявано от Калин Емануилов Батаклиев
 5. ЕТ „АЛИ МЮМЮН АЛИ“ с представител Али Мюмюн Али
 6. ЕТ „Кирез – 78- Мюмюн Мюмюн“ с представител Мюмюн Емин Кирез
 7. ЕТ „ДЕВА – ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА“ с представител Даниела Георгиева Бадалова
 8. „БАРСО“ ЕООД с представител Мехмед Мехмед Мюмюн действащ в качеството си на Управител
 9. Харалан Иванов Паунов, Земеделски производител
 10. „ЕЛДА СТИЛ“ ЕООД с представител Гюлнар Исмаил Ахмед действаща в качеството си на Управител
 11. ЕТ „ШЕНОЛ – ГЮЛСЕРЕН АХМЕД“ с представител Гюлсерен Мехмед Ахмед
 12. ЕТ „ГАБРА – ДАНЧО МОСКОВ“, с представител Рамадан Мехмедали Башаран
 13. ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ чрез упълномощен представител Емин Мюмюн Емин
 14. Ювейде Ахмед Акиф, представител на НПО сектора – чителищен деец
 15. Фатме Сабри Юзеир, представител на НПО сектора – чителищен деец
 16. Семиха Халил Мюслюм, представител на НПО сектора – чителищен деец
 17. Гюнай Шефкед Мустафа, представител на НПО сектора – чителищен деец
 18. „Народно читалище Дружба 1956“ с. Габрово с представител Леман Себахтин Иса
 19. СНЦ „Възраждане на Пчеларово“ с представител Красимир Георгиев Димитров
 20. „Туинс Тех“ ЕООД с представител Фатме Юсуф Али, действаща в качеството си на Управител
 21. „ФОРС Т“ ЕООД с представител Шефие Решад Исмаил, действаща в качеството си на Управител
 22. ЕТ „ОНУР-СЕМРА ФЕРХАД“ с представител Семра Сюняр Ферхад
 23. „МЕДС ГРУП“ ЕООД с представител Ергин Дурмушев, действащ в качеството си на Управител
 24. ЕТ „БАРОН – ЙОЗАЙ ХАМДИ“ с представител Йозай Хамди Мюмюн
 25. Мехмед Хазим Реджеб, Земеделски производител
 26. ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ чрез упълномощен представител Ферхад Шабанали Ферхад 
 27. Зеки Мюмюн Мехмед, представител на НПО сектора – учител
 28. Сеид Рамадан Рамадан, представител на НПО сектора – Директор на Училище
 29. Айтен Лятиф Мурад, представител на НПО сектора – библиотекар в читалище
 30. Шабан Байрамали Мехмед, представител на НПО сектора – читалищен деец
 31. Недялко Кънев Недялков, Земеделски производител
 32. Байрам Салимехмедов Мехмедалиев, представител на НПО сектора – читалищен деец

  Зелен калкулатор

  Полезни връзки
www.eufunds.bg
ec.europa.eu
www.evropa.bg
www.naas.government.bg
www.mrrb.government.bg
prsr.government.bg
www.nsm.bg
www.dfz.bg
www.agriacad.bg
www.mzh.government.bg
enrd.ec.europa.eu
azpb.org

Навигация:

Начало
За нас
Стратегия
Документи
Фотогалерия

Контакти:

+359 879 29 89 89

 mig_min.bani@abv.bg

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски" №3

Тази електронна страница е създадена и поддържана в връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-188 от 29.11.2016г., за изпълнение на Стратегия за "Водено от общностите местно развитие" на МИГ "Минерални бани - Черноочене", подкрепено от ЕЗФРСР чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.
2017 © Местна инициативна група - Минерални бани - Черноочене