Брошура

  Брошура

  Бюлетин 2021 - Тираж 1

  Бюлетин 2021 - Тираж 2

  Бюлетин 2022 - Тираж 1

  Бюлетин 2022 - Тираж 2

  Общо събрание

А К Т У А Л Е Н   С П И С Ъ К към 12.09.2022 г.
на
Членове на Общото събрание
на СНЦ МИГ „Общини Минерални бани и Черноочене“

 1. Народно читалище „Кирил и Методий 1952“ с ЕИК 000894600, чрез прeдставляващия, читалищен секретар Селма Али Тахир
 2. Народно читалище „Заря-1957“ с ЕИК 000893950, чрез представляващия, читалищен секретар Дина Димитрова Николова
 3. Народно читалище „Будилник 1903“ с ЕИК 126106346, чрез представляващия Емилия Йорданова
 4. СНЦ „Сдружение – Център за развитие на община Минерални бани“ с ЕИК 126616484, чрез Председателя си Калин Емануилов Батаклиев
 5. ЕТ „АЛИ МЮМЮН АЛИ“ с ЕИК 202592912, чрез Управителя си Али Мюмюн Али
 6. ЕТ „Кирез – 78- Мюмюн Мюмюн“ с ЕИК 200472558, чрез Управителя си Мюмюн Емин Кирез
 7. ЕТ „ДЕВА – ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА“ с ЕИК 126073889, чрез Управителя си Даниела Георгиева Бадалова
 8. „БАРСО“ ЕООД с ЕИК 126618574, чрез Управителя си Мехмед Мехмед Мюмюн
 9. Харалан Иванов Паунов, Земеделски производител
 10. „ЕДДА СТИЛ“ ЕООД с ЕИК 201139898, чрез Управителя си Гюлнар Исмаил Ахмед
 11. ЕТ „ШЕНОЛ – ГЮЛСЕРЕН АХМЕД“ с ЕИК 126637368, чрез Управителя си Гюлсерен Мехмед Ахмед
 12. ЕТ „ГАБРА – Рамадан Башаран“ с ЕИК 126046550, чрез Управителя си Рамадан Мехмедали Башаран
 13. ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ, с ЕИК 000903743, чрез Емин Мюмюн Емин, упълномощен представител (съгласно Решение № 134 от 04.04.2016 г. на общински съвет Минерални бани)
 14. Ювейде Ахмед Акиф, представител на НПО сектора – читалищен деец
 15. Фатме Сабри Юзеир, представител на НПО сектора – читалищен деец
 16. Семиха Халил Мюслюм, представител на НПО сектора – читалищен деец
 17. Гюнай Шефкед Мустафа, представител на НПО сектора – читалищен деец
 18. „Народно читалище Дружба 1956“ с ЕИК 108018058, чрез представляващия, читалищен секретар Мергюл Реджеб Абдула
 19. СНЦ „Възраждане на Пчеларово“ с ЕИК 175723201, чрез Председателя си Красимир Георгиев Димитров
 20. „Туинс Тех“ ЕООД с ЕИК 203366962, чрез Управителя си Фатме Юсуф Али
 21. „ФОРС Т“ ЕООД с ЕИК 203055872, чрез Управителя си Шефие Решад Исмаил
 22. „Бюти Д“ ЕООД с ЕИК 206090775, чрез Управителя си Деря Орхан Юмер
 23. „МЕДС ГРУП“ ЕООД с ЕИК 204470106, чрез Управителя си Ергин Салифов Дурмушев
 24. ЕТ „БАРОН – ЙОЗАЙ ХАМДИ“ с ЕИК 108648950, чрез Управителя си Йозай Хамди Мюмюн
 25. Мехмед Хазим Реджеб, Земеделски производител
 26. ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ с ЕИК 000236164, чрез Ферхад Шабанали Ферхад, Упълномощен представител (съгласно Решение № 28 от 31.03.2016 г. на общински съвет Черноочене)
 27. Зеки Мюмюн Мехмед, представител на НПО сектора – учител
 28. Сеид Рамадан Рамадан, представител на НПО сектора – Директор на Училище
 29. Айтен Лятиф Мурад, представител на НПО сектора – библиотекар в читалище
 30. Шабан Байрамали Мехмед, представител на НПО сектора – читалищен деец
 31. Недялко Кънев Недялков, Земеделски производител
 32. Байрам Салимехмедов Мехмедалиев, представител на НПО сектора – читалищен деец

СПИСЪК на членовете на Колективния върховен орган (КВО) към 31.12.2021 г.

СПИСЪК на членовете на Колективния върховен орган (КВО) към 31.05.2022 г.

СПИСЪК на членовете на Колективния върховен орган (КВО) към 30.06.2022 г.

СПИСЪК на членовете на Колективния върховен орган (КВО) към 31.07.2022 г.

СПИСЪК на членовете на Колективния върховен орган (КВО) към 31.08.2022 г.

СПИСЪК на членовете на Колективния върховен орган (КВО) към 30.09.2022 г.

СПИСЪК на членовете на Колективния върховен орган (КВО) към 31.10.2022 г.

СПИСЪК на членовете на Колективния върховен орган (КВО) към 30.11.2022 г.

СПИСЪК на членовете на Колективния върховен орган (КВО) към 31.12.2022 г.

СПИСЪК на членовете на Колективния върховен орган (КВО) към 31.01.2023 г.


СПИСЪК на членовете на Колективния върховен орган (КВО) към 30.09.2023 г.

  Зелен калкулатор

  Полезни връзки
www.eufunds.bg
ec.europa.eu
www.evropa.bg
www.naas.government.bg
www.mrrb.government.bg
prsr.government.bg
www.nsm.bg
www.dfz.bg
www.agriacad.bg
www.mzh.government.bg
enrd.ec.europa.eu
azpb.org

  Филм

  Проект

  Бюлетин 2023 - Тираж 1

  Бюлетин 2023 - Тираж 2

Навигация:

Начало
За нас
Стратегия
Документи
Фотогалерия

Контакти:

+359 879 29 89 89

 mig_min.bani@abv.bg

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски" №3

Тази електронна страница е създадена и поддържана в връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-188 от 29.11.2016г., за изпълнение на Стратегия за "Водено от общностите местно развитие" на МИГ "Минерални бани - Черноочене", подкрепено от ЕЗФРСР чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.
2017 © Местна инициативна група - Минерални бани - Черноочене