Брошура

  Брошура

  Бюлетин 2021 - Тираж 1

  Бюлетин 2021 - Тираж 2

  Бюлетин 2022 - Тираж 1

  Бюлетин 2022 - Тираж 2

  Доклади


ГОДИШНИ ДОКЛАДИ по подмярка 19.4 "Текущи разходи за управление и популяризиране на СВОМР

Наименование на документ Изтегли/ Виж
1. ГОДИШЕН ДОКЛАД за отчитане изпълнението на подмярка 19.4 "Текущи разходи за управление и популяризиране на СВОМР" за 2016 г.
2. ГОДИШЕН ДОКЛАД за отчитане изпълнението на подмярка 19.4 "Текущи разходи за управление и популяризиране на СВОМР" за 2017 г.
3. ГОДИШЕН ДОКЛАД за отчитане изпълнението на подмярка 19.4 "Текущи разходи за управление и популяризиране на СВОМР" за 2018 г.
4. ГОДИШЕН ДОКЛАД за отчитане изпълнението на подмярка 19.4 "Текущи разходи за управление и популяризиране на СВОМР" за 2019 г.
5. ГОДИШЕН ДОКЛАД за отчитане изпълнението на подмярка 19.4 "Текущи разходи за управление и популяризиране на СВОМР" за 2020 г.
6. ГОДИШЕН ДОКЛАД за отчитане изпълнението на подмярка 19.4 "Текущи разходи за управление и популяризиране на СВОМР" за 2021 г.
7. ГОДИШЕН ДОКЛАД за отчитане изпълнението на подмярка 19.4 "Текущи разходи за управление и популяризиране на СВОМР" за 2022 г.
8. ГОДИШЕН ДОКЛАД за отчитане изпълнението на подмярка 19.4 "Текущи разходи за управление и популяризиране на СВОМР" за 2023 г.


ГОДИШНИ ДОКЛАДИ по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие"

Наименование на документ Изтегли/ Виж
1. ГОДИШЕН ДОКЛАД за отчитане изпълнението на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР" за 2016 г.
2. ГОДИШЕН ДОКЛАД за отчитане изпълнението на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР" за 2017 г.
3. ГОДИШЕН ДОКЛАД за отчитане изпълнението на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР" за 2018 г.
4. ГОДИШЕН ДОКЛАД за отчитане изпълнението на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР" за 2019 г.
5. ГОДИШЕН ДОКЛАД за отчитане изпълнението на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР" за 2020 г.
6. ГОДИШЕН ДОКЛАД за отчитане изпълнението на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР" за 2021 г.
7. ГОДИШЕН ДОКЛАД за отчитане изпълнението на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР" за 2022 г.
8. ГОДИШЕН ДОКЛАД за отчитане изпълнението на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР" за 2023 г.


ОТЧЕТИ за дейността на Управителния съвет на СНЦ МИГ "Минерални бани - Черноочене"

Наименование на документ Изтегли/ Виж
1. Отчет за дейността на Управителния съвет на СНЦ МИГ "Минерални бани - Черноочене" за 2017 г.
2. Отчет за дейността на Управителния съвет на СНЦ МИГ "Минерални бани - Черноочене" за 2018 г.
3. Отчет за дейността на Управителния съвет на СНЦ МИГ "Минерални бани - Черноочене" за 2019 г.
4. Отчет за дейността на Управителния съвет на СНЦ МИГ "Минерални бани - Черноочене" за 2020 г.
5. Отчет за дейността на Управителния съвет на СНЦ МИГ "Минерални бани - Черноочене" за 2021 г.
6. Отчет за дейността на Управителния съвет на СНЦ МИГ "Минерални бани - Черноочене" за 2022 г.
7. Отчет за дейността на Управителния съвет на СНЦ МИГ "Минерални бани - Черноочене" за 2023 г.


ПРОГРАМИ за дейността на МИГ "Минерални бани - Черноочене"

Наименование на документ Изтегли/ Виж
1. Програма за дейността на СНЦ МИГ "Минерални бани - Черноочене" за 2017 г.
2. Програма за дейността на СНЦ МИГ "Минерални бани - Черноочене" за 2018 г.
3. Програма за дейността на СНЦ МИГ "Минерални бани - Черноочене" за 2019 г.
4. Програма за дейността на СНЦ МИГ "Минерални бани - Черноочене" за 2020 г.
5. Програма за дейността на СНЦ МИГ "Минерални бани - Черноочене" за 2021 г.
6. Програма за дейността на СНЦ МИГ "Минерални бани - Черноочене" за 2022 г.
7. Програма за дейността на СНЦ МИГ "Минерални бани - Черноочене" за 2023 г.
8. Програма за дейността на СНЦ МИГ "Минерални бани - Черноочене" за 2024 г.
  Зелен калкулатор

  Полезни връзки
www.eufunds.bg
ec.europa.eu
www.evropa.bg
www.naas.government.bg
www.mrrb.government.bg
prsr.government.bg
www.nsm.bg
www.dfz.bg
www.agriacad.bg
www.mzh.government.bg
enrd.ec.europa.eu
azpb.org

  Филм

  Проект

  Бюлетин 2023 - Тираж 1

  Бюлетин 2023 - Тираж 2

Навигация:

Начало
За нас
Стратегия
Документи
Фотогалерия

Контакти:

+359 879 29 89 89

 mig_min.bani@abv.bg

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски" №3

Тази електронна страница е създадена и поддържана в връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-188 от 29.11.2016г., за изпълнение на Стратегия за "Водено от общностите местно развитие" на МИГ "Минерални бани - Черноочене", подкрепено от ЕЗФРСР чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.
2017 © Местна инициативна група - Минерални бани - Черноочене