Брошура

  Брошура

  Доклади--
Наименование на документ Изтегли/ Виж
1. Годишен Доклад за отчитане изпълнението на СВОМР - Подмярка 19.4 за 2019 г., одобрен с съгласно писмо с № 19-19-2-01-4 от 25.02.2020 г. от Ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020
2. Програма за дейността на СНЦ "Местна инициативна група Минерални бани - Черноочене" за 2020 г.
3. Отчет за дейността на УС на СНЦ "МИГ Минeрални бани - Черноочене" 2019 г.
4. Доклад за дейността на СНЦ "МИГ Минeрални бани - Черноочене" за 2019 г.
5. Годишен Доклад за отчитане изпълнението на СВОМР - Подмярка 19.2 за 2018 г., одобрен с съгласно писмо с № 19-19-2-01-4 от 05.04.2019 г. от Ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020
6. Програма за дейността на СНЦ "Местна инициативна група Минерални бани - Черноочене" за 2018г.
7. Отчет за дейността на УС на СНЦ "МИГ Минeрални бани - Черноочене" 2018 г.
8. Доклад за дейността на СНЦ "МИГ Минeрални бани - Черноочене" за 2018 г.
9. Програма за дейността на СНЦ "МИГ Минeрални бани - Черноочене" за 2019 г.
10. Доклад за дейността на СНЦ "Местна инициативна група Минерални бани - Черноочене" за 2017г.
11. Отчет за дейността на Управителния съвет на СНЦ "Местна инициативна група Минерални бани - Черноочене" за 2017г.
12. Годишен Доклад за отчитане изпълнението на СВОМР - Подмярка 19.2 за 2017г.
13. Програма за дейността на СНЦ "Местна инициативна група Минерални бани - Черноочене" за 2017г.
14. Доклад за дейността на СНЦ "Местна инициативна група Минерални бани - Черноочене" за 2016г.
15. Отчет за дейността на Управителния съвет на СНЦ "Местна инициативна група Минерални бани - Черноочене" за 2016г.
16. Годишен Доклад за отчитане изпълнението на СВОМР - Подмярка 19.2 за 2016г.

 

  Зелен калкулатор

  Полезни връзки
www.eufunds.bg
ec.europa.eu
www.evropa.bg
www.naas.government.bg
www.mrrb.government.bg
prsr.government.bg
www.nsm.bg
www.dfz.bg
www.agriacad.bg
www.mzh.government.bg
enrd.ec.europa.eu
azpb.org

Навигация:

Начало
За нас
Стратегия
Документи
Фотогалерия

Контакти:

+359 879 29 89 89

 mig_min.bani@abv.bg

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски" №3

Тази електронна страница е създадена и поддържана в връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-188 от 29.11.2016г., за изпълнение на Стратегия за "Водено от общностите местно развитие" на МИГ "Минерални бани - Черноочене", подкрепено от ЕЗФРСР чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.
2017 © Местна инициативна група - Минерални бани - Черноочене