Брошура

  Брошура

  Дипляна

  ДокументиНаименование на документ Изтегли/ Виж
1. Списък на лицата, подписали декларации по Приложение 6 към чл. 24, ал. 1, т. 8
2. Актуализирана индикативна годишна работна програма за 2018г.
3. Актуализиран вариант на ИГРП за 2017г.
4. Обобщена информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП за 2016г.
[ 05.04.2017г.]
5. Решение №ХА-3ЕО/2016г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка
6. Вътрешни правила за технически и организационни мерки и допустимия вид на защита на личните данни
7. Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма

 

  Зелен калкулатор

  Полезни връзки
www.eufunds.bg
ec.europa.eu
www.evropa.bg
www.naas.government.bg
www.mrrb.government.bg
prsr.government.bg
www.nsm.bg
www.dfz.bg
www.agriacad.bg
www.mzh.government.bg
enrd.ec.europa.eu
azpb.org

Навигация:

Начало
За нас
Стратегия
Документи
Фотогалерия

Контакти:

0879 298 990

 mig_min.bani@abv.bg

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски" №3

Тази електронна страница е създадена и поддържана в връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-188 от 29.11.2016г., за изпълнение на Стратегия за "Водено от общностите местно развитие" на МИГ "Минерални бани - Черноочене", подкрепено от ЕЗФРСР чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.
2017 © Местна инициативна група - Минерални бани - Черноочене