Брошура

  Брошура

  Бюлетин 2021 - Тираж 1

  Бюлетин 2021 - Тираж 2

  Бюлетин 2022 - Тираж 1

  Бюлетин 2022 - Тираж 2

  ДокументиНаименование на документ Изтегли/ Виж
1 . Решение №ХА-3ЕО/2016г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка
2 . Обобщена информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП за 2016г.
[ 05.04.2017г.]
3 . Вътрешни правила за избягване на конфликт на интереси в СНЦ МИГ „Минерални бани – Черноочене“
4. Вътрешни правила за прилагане на СВОМР на МИГ „Минерални бани – Черноочене“
5. Вътрешни правила за мониторинг и оценка на цялостното изпълнение на Стратегията за ВОМР на МИГ „Минерални бани – Черноочене“
6. Вътрешни правила за наблюдение и оценка на изпълняваните проекти по мерки от СВОМР на МИГ „Минерални бани – Черноочене“
7. Вътрешни правила за избор на външни експерт-оценители от СНЦ МИГ „Минерални бани – Черноочене“
8. Вътрешни правила за инвентаризациите на Сдружение МИГ „Минерални бани – Черноочене“
9. Счетоводна политика на СНЦ МИГ „Минерални бани – Черноочене“
10. Индивидуален сметкоплан на Сдружение МИГ „Минерални бани – Черноочене“
11. Правилник за документооборота и съхраняване на счетовдната информация на СНЦ МИГ „Минерални бани – Черноочене“
12 . Вътрешни правила за технически и организационни мерки и допустимия вид на защита на личните данни
13. Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма
14. Списък на лицата, подписали декларации по Приложение 6 към чл. 24, ал. 1, т. 8
15. Ред за оценка на проектни предложения по ОПИК 2014-2020г. на МИГ "Минерални бани - Черноочене" [ 28.11.2017г.]
16. Ред за оценка на проектни предложения по мерките от ПРСР 2014-2020г. от СВОМР на МИГ "Минерални бани - Черноочене" [ 28.11.2017г.]
17. Актуализиран вариант на ИГРП за 2017г.
18. Списък на външни експерти-оценители към СВОМР на МИГ – „Минерални бани - Черноочене“ [ 28.09.2018г.]
19. Актуализирана индикативна годишна работна програма за 2018г.
20. Ред за оценка на проектни предложения по мерките от ПРСР 2014-2020г. от СВОМР на МИГ "Минерални бани - Черноочене" [ 25.01.2022 г.] (АКТУАЛНА)

 

  Зелен калкулатор

  Полезни връзки
www.eufunds.bg
ec.europa.eu
www.evropa.bg
www.naas.government.bg
www.mrrb.government.bg
prsr.government.bg
www.nsm.bg
www.dfz.bg
www.agriacad.bg
www.mzh.government.bg
enrd.ec.europa.eu
azpb.org

  Филм

  Проект

  Бюлетин 2023 - Тираж 1

  Бюлетин 2023 - Тираж 2

Навигация:

Начало
За нас
Стратегия
Документи
Фотогалерия

Контакти:

+359 879 29 89 89

 mig_min.bani@abv.bg

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски" №3

Тази електронна страница е създадена и поддържана в връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-188 от 29.11.2016г., за изпълнение на Стратегия за "Водено от общностите местно развитие" на МИГ "Минерални бани - Черноочене", подкрепено от ЕЗФРСР чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.
2017 © Местна инициативна група - Минерални бани - Черноочене