Регистър на подадени проектни предложения (ПП) по стратегията за ВОМР на МИГ "МИНЕРАЛНИ БАНИ - ЧЕРНООЧЕНЕ" и тяхното състояние/ движение по процедури на МИГ, включително наличен и заявен финансов ресурс
 №  Процедура  Бюджет на процедурата Първи, Втори, Трети краен срок № по ред на ПП Рег. № на проектното предложение в ИСУН 2020 Наименование на проектното предложение Кандидат Дата на подаване Заявена стойност на проектното предложение лв. Заявена БФП лв. Статус Точки от ТФО Одобрена и предложена за финансиране субсидия от МИГ (лв.) Одобрение от ДФЗ/УО на ОПИК - да/не Одобрени разходи по проектното предложени ДФЗ/УО на ОПИК Одобрена субсидия ДФЗ/УО на ОПИК Договор за БФП Остатъчен финасов ресурс по процедурата лв. след одобрение от МИГ Остатъчен финасов ресурс по процедурата лв. след одобрение от ДФЗ/УО на ОПИК Изплатена БФП лева
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014-2020 г. (ОПИК 2014-2020 г.)
1 № BG16RFOP002-2.030 - Подобряване на производствения капацитет в МСП“ 821448.00Първи краен срок 1BG16RFOP002-2.030-0001Подобряване на производствения капацитет на „БАМЕС” ЕООД (ЕИК 200179391)03.11.2018г. 12:57ч.355992.00320392.80Окончателно приключен73320392.80ДА355992.00320392.80Сключен договор - 10.06.2019 г.501055.20501055.20320392.80
Втори краен срок 2BG16RFOP002-2.030-0002Подобряване на производствения капацитет в "Пневматика феникс" ЕООДПНЕВМАТИКА - ФЕНИКС ЕООД (201401912)16.11.2018г. 08:36ч.264267.20237840.48Оттеглено проектно предложение501055.20501055.20
Втори краен срок 3BG16RFOP002-2.030-0003Подобряване на производствения капацитет в ПНЕВМАТИКА - ФЕНИКС ЕООД (201401912)27.03.2019 14:22264267.20237840.48Отхвърлено от ДФЗ/УО на ОПИКНЕ501055.20501055.20
Втори краен срок 4BG16RFOP002-2.030-0004Разширяване на производствения капацитет и подобряване на конкурентоспособността на "ЙЪЛДЪЗ БЪЛГАРИЯ" ЕООД19.04.2019 09:43290000.00261000.00Окончателно приключен81261000.00ДА290000.00261000.00Сключен договор - 16.09.2019 г.240055.20240055.20261000.00
Втори краен срок 5BG16RFOP002-2.030-0005Подобряване на производствения капацитет в "МТЕХ" ЕООД (108565262)19.04.2019 14:5897858.0088072.20Отхвърлено от ДФЗ/УО на ОПИК79НЕ240055.20240055.20
ОБЩО: 1272384.40 1145145.96 581392.80 0 645992.00 581392.80 240055.20 240055.20 581392.80
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г. (ПРСР 2014-2020 г.) Финансиране от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
2 № BG06RDNP001-19.100 Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 293375.00Първи краен срок 1BG06RDNP001-19.100-0001„Рехабилитация на улица в с.Черноочене, общ.Черноочене при о.т. 96 до о.т. 215ж и изграждане на улично осветление”ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ (ЕИК: 000236164)02.03.2019 15:21146684.20146684.20Приключена оценка, одоборено от УС на МИГ40110283.18ДА110283.18110283.18Сключен договор - 16.06.2021 г.183091.82183091.82110283.18
Първи краен срок 2BG06RDNP001-19.100-0002РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ (ЕИК: 000903743)03.03.2019 16:23146651.40146651.40Приключена оценка, одоборено от УС на МИГ80146651.4036440.42183091.82
ОБЩО: 293335.60 293335.60 256934.58 0 110283.18 110283.18 36440.42 183091.82 110283.18
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г. (ПРСР 2014-2020 г.) Финансиране от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
3 BG06RDNP001- 19.110 МИГ „Минерални бани – Черноочене“ - мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства“ 410724.00Първи краен срок 1BG06RDNP001-19.110-0001„Изграждане на оранжерия и постройка за съхранение на селскостопанска продукция в землището на с. Пчеларово, община Черноочене“ЗП "Бахар Рущи Реджеб"28.02.2019 16:45131622.5965811.29В режим на изпълнение5065811.29ДА131622.5965811.29Сключен договор - 11.05.2020 г.344912.71344912.7165811.29
Първи краен срок 2BG06RDNP001-19.110-0002„Закупуване на трактор KUBOTA и прекачен инвентар навесна пръскачка“ХАРАЛАН ИВАНОВ ПАУНОВ (Булстат за свободни професии (ЕГН): 8409018442)03.03.2019 21:14Не преминава етап АСД344912.71344912.71
Първи краен срок 3BG06RDNP001-19.110-0003Закупуване на телескопичен товарач за стопанство в землището на община Минерални бани, област ХасковоНЕДЯЛКО КЪНЕВ НЕДЯЛКОВ (Булстат за свободни професии (ЕГН): 7504238446)05.03.2019 12:18139996.1683997.70В режим на изпълнение1083997.70ДА139996.1683997.70Сключен договор - 11.05.2021 г.260915.01260915.0183997.70
Първи краен срок 4BG06RDNP001-19.110-0004Инвестиция в стопанството на фирма Агриарт ООД (ЕИК: 204687686)05.03.2019 15:44168500.0084250.00В режим на изпълнение2084250.00ДА168500.0084250.00Сключен договор - 27.07.2021 г.176665.01176665.0184250.00
Първи краен срок 5BG06RDNP001-19.110-0005Закупуване на трактор KUBOTA и обръщателен плугДИНКО ХУБЕНОВ ДОБРЕВ (Булстат за свободни професии (ЕГН): 7901288561)05.03.2019 16:27Не преминава етап АСД176665.01176665.01
Трети краен срок 6BG06RDNP001-19.110-0007Изграждане на оранжерия в ПИ с ИД. № 06803.460.3 в с.Брястово, общ.Минерални бани, обл. Хасково Атанас Тодоров Тодев01.03.2021 г. 15.02 ч.159839.1195903.47Приключена оценка, одоборено от УС на МИГ3095903.4780761.54176665.01
Втори краен срок 7BG06RDNP001-19.110-0006Създаване на трайно насаждение, изграждане на ограда и система за капково напояване и закупуване на техника в село Сусам, община Минерални бани„АР-СТРОЙ” ЕООД03.08.2020 14:12127618.7376571.24Приключена оценка, одоборено от УС на МИГ3076571.244190.30176665.01
ОБЩО: 727576.59 406533.70 406533.70 0 440118.75 234058.99 4190.30 176665.01 234058.99
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г. (ПРСР 2014-2020 г.) Финансиране от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
4 BG06RDNP001-19.114 - МИГ „Минерални бани – Черноочене“ - мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ 1584222.00Първи краен срок 1BG06RDNP001-19.114-0001Интегриранo предоставяне на услуги в туризма и спортаМИНЕРАЛ ВИЛИДЖ ЕООД (202206677)06.03.2019 13:20193894.20145420.65Приключена оценка, одоборено от УС на МИГ75145420.651438801.351584222.00
Първи краен срок 2BG06RDNP001-19.114-0002Комибинирано предоставяне на туристически услуги и услуги за местното население и гости"Национал-68" ЕООД06.03.2019 18:14134762.25101071.69Приключена оценка, одоборено от УС на МИГ45101071.691337729.661584222.00
Първи краен срок 3BG06RDNP001-19.114-0003„Технологично оборудване на цех за метални изделия в с. Комунига“ПНЕВМО-КОМ ООД (108523320)07.03.2019 11:28104939.9178704.93Приключена оценка, одоборено от УС на МИГ5078704.931259024.731584222.00
Първи краен срок 4BG06RDNP001-19.114-0004Комибинирано предоставяне на туристически услуги и услуги за местното население и гости"БЕНДИДА ХОЛИДЕЙ" ЕООД07.03.2019 21:58Не преминава етап АСД1259024.731584222.00
Първи краен срок 5BG06RDNP001-19.114-0005Търговски обект - офис за счетоводни услугиВАЛМОНИ КОНСУЛТ ЕООД (205451450)08.03.2019 14:3280824.3560618.27Приключена оценка, одоборено от УС на МИГ3060618.271198406.461584222.00
Първи краен срок 6BG06RDNP001-19.114-0006Закупуване на оборудване за съществуващ зъболекарски кабинетРДЕНТ - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА (205068854)08.03.2019 23:0787826.0065869.50Приключена оценка, одоборено от УС на МИГ3065869.501132536.961584222.00
Първи краен срок 7BG06RDNP001-19.114-0007„Оборудване и обзавеждане на салон за сватби и други тържества в Черноочене“„ЙЪЛДЪЗ 2017“ ЕООД (204871444)08.03.2019 23:2251228.2238421.18Приключена оценка, одоборено от УС на МИГ4038421.181094115.781584222.00
Първи краен срок 8BG06RDNP001-19.114-0008Изграждане на център за обучение на възрастни хора в УПИ № 318, кв. 13 в село Пчеларово, община ЧернооченеРАДОСТ - В ЕООД (203476661)10.03.2019 15:16Анулирано проектно предложение1094115.781584222.00
Първи краен срок 9BG06RDNP001-19.114-0009Цех за заготовка на арматура в ПИ 462009, землище на с.Брястово, местност ВАНЯ-94-ИВАНКА ТОДОРОВА ЕТ (202206855)10.03.2019 18:15Оттеглено проектно предложение601094115.781584222.00
Първи краен срок 10BG06RDNP001-19.114-0010Преустройство и смяна на предназначение на съществуващ семеен хотел, в център за обучение „ЕГО”. Находящ се в УПИ VII, кв.50 по плана на с.Минерални бани, общ.Минерални бани, обл.Хасково."ДЕВА - ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА" ЕТ (126073889)10.03.2019 18:35Оттеглено проектно предложение351094115.781584222.00
Първи краен срок 11BG06RDNP001-19.114-0011Изграждане на център за обучение на възрастни хора в УПИ № 318, кв. 13 в село Пчеларово, община ЧернооченеРАДОСТ - В ЕООД (203476661)10.03.2019 21:13Оттеглено проектно предложение351094115.781584222.00
Първи краен срок 12BG06RDNP001-19.114-0012Изграждане на автомивка, автосервиз и кафене в село Габрово, общ. ЧернооченеХАБИ - ЕС 2003 (204802341)11.03.2019 11:38126599.4994949.62Приключена оценка, одоборено от УС на МИГ3094949.62999166.161584222.00
Първи краен срок 13BG06RDNP001-19.114-0013Изграждане на къща за гости - център за настаняване на възрастни хораХИЛС - 2012 ЕООД (201778554)11.03.2019 12:4899858.8841666.67Приключена оценка, одоборено от УС на МИГ5041666.67957499.491584222.00
Първи краен срок 14BG06RDNP001-19.114-0014Изграждане и оборудване на цех за производство на хлебни и тестени изделия в П.И. с пл.сн 39, кв,7 по плана на с.Пчеларово, общ. Черноочене, обл. Кърджали"РОДОПИ ФУУД" ЕООД (205494206)11.03.2019 13:02194422.8097211.40Приключена оценка, одоборено от УС на МИГ5597211.40860288.091584222.00
Първи краен срок 15BG06RDNP001-19.114-0015„Шивашки цех”, кв. 16 в УПИ-8, с. Габрово, община ЧернооченеПЪТРАК - ШАБАНАЛИ ФЕРАД ЕТ (108032339)11.03.2019 14:38129342.8097007.10Приключена оценка, одоборено от УС на МИГ4097007.10763280.991584222.00
Първи краен срок 16BG06RDNP001-19.114-0016"ПИЦАРИЯ И ХРАНИТЕЛЕН МАГАЗИН" УПИ II А, кв.24 в с.Минерални бани, община Минерални бани, област ХасковоСу – Ади ЕООД (203257297)11.03.2019 16:17181515.84136136.88Приключена оценка, одоборено от УС на МИГ40136136.88627144.111584222.00
Първи краен срок 17BG06RDNP001-19.114-0017Закупуване на специализирано оборудване в " Пк монт " ЕООДПК Монт ЕООД (205068701)11.03.2019 16:27194361.72145771.29Приключена оценка, одоборено от УС на МИГ45145771.29481372.821584222.00
ОБЩО: 1579576.46 1102849.18 1102849.18 0 0.00 481372.82 1584222.00
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014-2020 г. (ОПИК 2014-2020 г.)
5 № BG16RFOP002-2.056 Подобряване на производствения капацитет в МСП 240055.20Първи краен срок 1BG16RFOP002-2.056-0001Подобряване на производствения капацитет в „ПНЕВМАТИКА – ФЕНИКС” ЕООД (ЕИК: 201401912)01.08.2019 г., 11:26238575.62214718.06Окончателно приключен85214718.06ДА238575.62214718.06Сключен договор - 11.12.2019 г.25337.1425337.14214718.06
ОБЩО: 238575.62 214718.06 214718.06 0 238575.62 214718.06 25337.14 25337.14 214718.06
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г. (ПРСР 2014-2020 г.) Финансиране от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
6 BG06RDNP001-19.210 - МИГ „Минерални бани – Черноочене” 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ 195580.00Първи краен срок 1BG06RDNP001-19.210-0001„Оползотворяване на туристическите ресурси на територията на Община Минерални бани“Община Минерални бани (000903743)31.10.2020 г., 12.29 ч.195552.90195552.90В режим на изпълнение40195552.90ДА195552.90195552.90Сключен договор - 19.04.2021 г.27.1027.10195552.90
ОБЩО: 195552.90 195552.90 195552.90 0 195552.90 195552.90 27.10 27.10 195552.90
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г. (ПРСР 2014-2020 г.) Финансиране от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
7 BG06RDNP001-19.325 - МИГ "Минерални бани - Черноочeне" мярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" 195583.00Втори краен срок 1BG06RDNP001-19.325-0001„Изграждане и оборудване на цех за сушене на селскостопанска продукция в ПИ с ид.№ 58829.173.23, местност „Черакли“, село Пчеларово, община Черноочене, област Кърджали“"Бамес Агро" ЕООД (204595847)30.11.2020 г., 16.32 ч.193887.7496943.87Приключена оценка, одоборено от УС на МИГ7096943.8798639.13195583.00
ОБЩО: 193887.74 96943.87 96943.87 0 0.00 98639.13 195583.00
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г. (ПРСР 2014-2020 г.) Финансиране от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
8 BG06RDNP001-19.327 - МИГ „Минерални бани – Черноочене” мярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ 97790.00Първи краен срок 1BG06RDNP001-19.327-0002ПОДОБРЯВАНЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИОбщина Минерални бани (000903743)11.02.2021 г., 13.53 ч.48896.0048896.00В режим на изпълнение5048896.00ДА48896.0048896.00Сключен договор - 30.08.2021 г.48894.0048894.0048896.00
Първи краен срок 2BG06RDNP001-19.327-0003Закупуване на съоръжения, оборудване, обзавеждане, озвучителна аудио и видео техника и компютърни конфигурации за читалища - НЧ „Дружба 1956” с. Габрово, НЧ „Никола Вапцаров- с. Комунига 1957” с. Комунига, НЧ „Иван Буюклиев 1926” с. Пчеларово, НЧ „ПробудаОбщина Черноочене (000236164)15.02.2021 г., 16.05 ч.49796.5849796.58Приключена оценка, одоборено от УС на МИГ5047046.581847.4248894.00
ОБЩО: 98692.58 98692.58 95942.58 0 48896.00 48896.00 1847.42 48894.00 48896.00