Брошура

  Брошура

  Бюлетин 2021 - Тираж 1

  Бюлетин 2021 - Тираж 2

  Бюлетин 2022 - Тираж 1

  Бюлетин 2022 - Тираж 2

  НОВИНИ
12 Март 2024   Прочитания: 197
МИГ „Минерални бани – Черноочене“ УВЕДОМЯВА всички заинтересовани лица от територаията на община Минерални бани и община Черноочене, че УДЪЛЖАВА ТРЕТи краен срок за прием на проектни предложения по мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”на МИГ „Минерални бани – Черноочене“ по Процедура с № BG06RDNP001-19.767 с няколко крайни срока за кандидатстване

12 Март 2024   Прочитания: 186
Сдружение Местна инициативна група „Минерални бани - Черноочене” обявява открита процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.767 – ПРИЕМ ПО ТРЕТИ КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ – УДЪЛЖЕН до 31.03.2024 г.

08 Март 2024   Прочитания: 266
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Уведомявам Ви, че Управителният съвет на Сдружение Местна инициативна група „Минерални бани - Черноочене” взе решение за свикването на Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 25.03.2024 г. (понеделник) от 10.00 часа, с място на провеждане: с. Минерални бани, бул. „Васил Левски“ № 3, заседателна зала на общинска администрация Минерални бани.

20 Февруари 2024   Прочитания: 389
МИГ „Минерални бани - Черноочене“ УВЕДОМЯВА всички заинтересовани лица от територаията на община Минерални бани и община Черноочене, че УДЪЛЖАВА ТРЕТи краен срок за прием на проектни предложения по мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”.

20 Февруари 2024   Прочитания: 219
за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства “ , чрез стратегия за водено от общностите местно развитие, финансирана по Програма за развитие на селските райони, чрез европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

19 Февруари 2024   Прочитания: 218
Управителният съвет на МИГ „Минерални бани – Черноочене“, УВЕДОМЯВА всички заинтересовани лица от територаията на община Минерални бани и община Черноочене, че попроцедура за прием на проектни предложения по мярка 6.4.1.

26 Януари 2024   Прочитания: 242
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Уведомявам Ви, че Управителният съвет на Сдружение Местна инициативна група „Минерални бани - Черноочене” взе решение за свикването на Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 12.02.2024 г. (понеделник) от 10.00 часа, с място на провеждане: с. Минерални бани, бул. „Васил Левски“ № 3, заседателна зала на общинска администрация Минерални бани.

17 Януари 2024   Прочитания: 333
МИГ „Минерални бани – Черноочене“ УВЕДОМЯВА всички заинтересовани лица от територаията на община Минерални бани и община Черноочене, че е АКТИВИРАНА процедура за прием на проектни предложения по мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”на МИГ „Минерални бани – Черноочене“ по Процедура с № BG06RDNP001-19.767 с няколко крайни срока за кандидатстване

17 Януари 2024   Прочитания: 248
Сдружение Местна инициативна група „Минерални бани - Черноочене” обявява открита процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.767 – ПРИЕМ ПО ТРЕТИ КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

17 Януари 2024   Прочитания: 468
МИГ „Минерални бани – Черноочене“ УВЕДОМЯВА всички заинтересовани лица от територаията на община Минерални бани и община Черноочене, че е АКТИВИРАНА процедура за прием на проектни предложения по мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ на МИГ „Минерални бани – Черноочене“ по Процедура с № BG06RDNP001-19.508 по ТРЕТИ краен срок за кандидатстване

31 Октомври 2023   Прочитания: 295
МИГ „Минерални бани – Черноочене“ УВЕДОМЯВА всички заинтересовани лица от територаията на община Минерални бани и община Черноочене, че е АКТИВИРАНА процедура за прием на проектни предложения по 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”на МИГ „Минерални бани – Черноочене“ по Процедура с № BG06RDNP001-19.767 с ВТОРИ КРАЕН СРОК за кандидатстване

31 Октомври 2023   Прочитания: 330
а подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по МЯРКА 4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА “ , ЧРЕЗ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, ФИНАНСИРАНА ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

  Зелен калкулатор

  Полезни връзки
www.eufunds.bg
ec.europa.eu
www.evropa.bg
www.naas.government.bg
www.mrrb.government.bg
prsr.government.bg
www.nsm.bg
www.dfz.bg
www.agriacad.bg
www.mzh.government.bg
enrd.ec.europa.eu
azpb.org

  Филм

  Проект

  Бюлетин 2023 - Тираж 1

  Бюлетин 2023 - Тираж 2

Навигация:

Начало
За нас
Стратегия
Документи
Фотогалерия

Контакти:

+359 879 29 89 89

 mig_min.bani@abv.bg

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски" №3

Тази електронна страница е създадена и поддържана в връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-188 от 29.11.2016г., за изпълнение на Стратегия за "Водено от общностите местно развитие" на МИГ "Минерални бани - Черноочене", подкрепено от ЕЗФРСР чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.
2017 © Местна инициативна група - Минерални бани - Черноочене