Брошура

  Брошура

  НОВИНИ
01 Юли 2020   Прочитания: 22
МИГ „Минерални бани – Черноочене“ УВЕДОМЯВА всички заинтересовани лица от територаията на община Минерални бани и община Черноочене, че тече ВТОРИ КРАЕН СРОК за прием на проектни предложения по мярка 4.2 – „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ на МИГ „Минерални бани – Черноочене“ по Процедура с № BG06RDNP001-19.325

01 Юли 2020   Прочитания: 25
за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”, от Стратегията за ВОМР на МИГ „Минерални бани.

19 Юни 2020   Прочитания: 52
за искана промяна на Споразумение за изпълнение на стратегия за ВОМР № РД 50-188/29.11.2016 г. изменен с Допълнителни споразумениия от 25.05.2018 г., 27.08.2018 г. и 07.08.2019 г. по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г.

15 Юни 2020   Прочитания: 31
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Уведомявам Ви, че Управителният съвет на Сдружение Местна инициативна група „Минерални бани - Черноочене” взе решение за свикването на Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 30.06.2020 г. (вторник) от 10.00 часа.

15 Юни 2020   Прочитания: 40
МИГ „Минерални бани – Черноочене“ УВЕДОМЯВА всички заинтересовани лица от територията на община Минерални бани и община Черноочене, че тече ВТОРИ КРАЕН СРОК за прием на проектни предложения по мярка 4.1. – „Инвестиции в земеделски стопанства“ на МИГ „Минерални бани – Черноочене“ по Процедура с № BG06RDNP001-19.110

15 Юни 2020   Прочитания: 50
за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ , чрез Стратегия за водено от общностите местно развитие, финансирана по Програма за развитие на селските райони, чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

11 Юни 2020   Прочитания: 80

дата на откриване: 11.06.2020 г.
дата на приключване: 18.06.2020 г.
СНЦ МИГ "Минерални бани - Черноочене" обявява за обществено обсъждане проект на документация по процедура за подбор на проекти BG 06DNP001-19.326 на МИГ Минерални бани - Черноочене – подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“.

04 Юни 2020   Прочитания: 29
Актуализиран Индикативен годишен работен график за 2020 г. от 03.06.2020 г. съгласно Протокол № 45/03.06.2020 г.

20 Май 2020   Прочитания: 88

дата на откриване: 20.05.2020 г.
дата на приключване: 27.05.2020 г.
СНЦ МИГ "Минерални бани - Черноочене" обявява за обществено обсъждане проект на документация за провеждане на процедура чрез подбор на проектни предложения с един краен срок за кандидатстване BG06RDNP001-19.210 МИГ „Минерални бани – Черноочене” 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“.

12 Май 2020   Прочитания: 63
МИГ "Минерални бани - Черноочене“ получи заповед на Изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" за ОДОБРЕНИЕ на работата на Комисията за подбор на проектни предложения, назначена със Заповед на председателя на Управителния съвет на МИГ "Минерални бани - Черноочене“ по подмярка 4.1 "Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства".

09 Март 2020   Прочитания: 158
Управителният съвет на СНЦ МИГ "Минерални бани - Черноочене" уведомява всички заинтересовани лица, че УДЪЛЖАВА първия краен срок на прием по процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.325 по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”.

28 Януари 2020   Прочитания: 145
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Уведомявам Ви, че Управителният съвет на Сдружение Местна инициативна група „Минерални бани - Черноочене” взе решение за свикването на Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 12.02.2020 г. (вторник) от 10.00 часа, с място на провеждане: с. Минерални бани, бул. „Васил Левски“ № 3, заседателна зала на общинска администрация Минерални бани.

  Зелен калкулатор

  Полезни връзки
www.eufunds.bg
ec.europa.eu
www.evropa.bg
www.naas.government.bg
www.mrrb.government.bg
prsr.government.bg
www.nsm.bg
www.dfz.bg
www.agriacad.bg
www.mzh.government.bg
enrd.ec.europa.eu
azpb.org

Навигация:

Начало
За нас
Стратегия
Документи
Фотогалерия

Контакти:

+359 879 29 89 89

 mig_min.bani@abv.bg

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски" №3

Тази електронна страница е създадена и поддържана в връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-188 от 29.11.2016г., за изпълнение на Стратегия за "Водено от общностите местно развитие" на МИГ "Минерални бани - Черноочене", подкрепено от ЕЗФРСР чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.
2017 © Местна инициативна група - Минерални бани - Черноочене